Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giao ban khối Đảng, Đoàn thể, các Đảng bộ trực thuộc 6 tháng đầu năm 2022

06-07-2022 10:56

Chiều ngày 6/7/2022 Huyện ủy Phú Lương tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng Đoàn thể, các Đảng bộ trực thuộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Doãn Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Chí Tâm, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, các đoàn thể chính trị huyện, Bí thư Đảng ủy 15 xã, thị trấn.


Đồng chí Nguyễn Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó Ban Tổ chức Huyện ủy đã tập trung tham mưu thực hiện công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Kịp thời tham mưu thực hiện các nội dung công tác tổ chức cán cán bộ, thực hiện quy trình kiện toàn, bố trí, sắp xếp đối với 38 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Tổ chức 08 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 771 học viên; cử 21 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; 09 đồng chí đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí đi học hoàn thiện Cao cấp LLCT. Kết nạp đảng viên mới 61 đồng chí; xét công nhận đảng viên chính thức 82 đồng chí; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 145 đảng viên. Tham mưu chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc huyện hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ cơ sở đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian; đến hết ngày 29/6/2022, toàn huyện có 141/323 chi bộ tổ chức xong đại hội. Triển khai cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên. Tính đến ngày 20/6/2022 toàn Đảng bộ huyện có 4.731/5762, đạt 82%…Đối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo; tích cực tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội để kịp thời định hướng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trên địa bàn. Tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nghiêm túc, hiệu quả, gắn với sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức 07 hội nghị báo cáo viên, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội; tham mưu xây dựng 07 báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Phát hành 06 số với 3.840 cuốn Bản tin tuyên truyền nội bộ. Tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022; hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại cơ sở…Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: Tham mưu giúp cấp uỷ ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. Tổ chức giám sát, rà soát việc thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. UBKT Huyện ủy tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 01 Đảng ủy, UBKT cơ sở; 01 cuộc kiểm tra tài chính đảng đối với 01 đảng bộ; tổ chức 03 cuộc giám sát theo chuyên đề đối với 02 đảng bộ và 88 đảng viên…Ban Dân vận Huyện ủy: Tham mưu Quyết định về ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị huyện Phú Lương; Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn huyện Phú Lương lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 - 2028; tổ chức kiểm tra trực tiếp tại 03 đơn vị việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án, Nghị quyết, Quyết định về công tác dân vận, công tác dân tộc, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kiểm tra đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Chỉ đạo kiện toàn khối dân vận, tổ dân vận các cơ sở; rà soát, đánh giá việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình dân vận khéo, có 194 mô hình "Dân vận khéo" với 153 mô hình tập thể và 41 điển hình. Thẩm định Văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn thanh niên huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027…Văn phòng Huyện ủy: Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các hội nghị khác của cấp ủy; sau các hội nghị đã kịp thời tham mưu ban hành thông báo, kết luận của cấp ủy. Tham mưu xây dựng các văn bản, báo cáo về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định…Trung tâm Chính trị huyện: Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành kế hoạch tổ chức lớp học, mở 08 lớp bồi dưỡng cho 771 học viên. Tổ chức cho 3 lớp bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh… Bên cạnh đó Mặt trận tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Đoàn thanh niên huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Liên đoàn lao động huyện, đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu tích cực cho Huyện ủy, UBND huyện, thực tốt công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần vào phát triển kinh tế chung của toàn huyện. Đối với các Đảng bộ trực thuộc cũng đã lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hôi, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm chú trọng, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương được giữ vững…


Đại biểu các xã phát biêu tại hội nghị giao ban

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận với nhiều nội dung như: Công tác cán bộ, phát triển đảng viên, xây dựng NTM, thu hút đầu tư, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, an toàn giao thông, công tác quy hoạch…
Phát biểu kết luận đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Phú Lương đề nghị các khối Đảng, Đoàn thể, các Đảng bộ trực thuộc huyện, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, tập trung ra soát các chỉ tiêu của từng đơn vị, địa phương để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên; Hướng dẫn và khai thác hiệu quả của sổ tay đảng viên điện tử, chỉ đạo thành công đại hội chi bộ cơ sở, tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng nhấn mạnh, các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể, các địa phuông tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trên địa bàn; Tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỳ luật trong Đảng, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, Nhân dân năm 2022. Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2022-2026. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Bí thư Huyện uỷ cũng chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội; tập trung chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chương trình công tác năm 2022. Thực hiện tốt kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Đối với các Đảng bộ trực thuộc huyện đồng chí Bí thư Huyện uỷ cầu Đảng uỷ các cơ sở cần chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2022. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đảm bảo tính khả thi, sát thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên - môi trường; giải quyết các tồn tại về đất đai, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch./.

                                                                                             Tin, ảnh: Thanh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3002991